“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

گزارشهاى سيستم توماس


با بهره گيرى از گزارشهاى مختلف سيستم، شما خواهيد توانست آنچه را بطور معمول، طى زمان طولانى و با صرف هزينه زياد در خواهيد يافت، در زمان كوتاه بدانيد و با داشتن اطلاعات عميق ترى در مورد كاركنان خود، هم به آنها انگيزه بدهيد و هم منافع سازمان را تضمين كنيد.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

گزارشهاى سيستم توماس براى مديريت منابع انسانى

گزارشهاى سيستم توماس براى مديريت منابع انسانى سازمان به گزارشهاى تجزيه و تحليل رفتار سازمانى فرد (PPA) و گزارش مدل شغل (HJA) محدود نميشود.براى هر فرد در سازمان گزارشهاى متعددي، قابل ارائه هستند. نمونه اى از اين گزارشها عبارتند از:

  • گزارش سنجش توان فرد در بخش فروش، به همراه تذكراتى در جهت ارتقاى توان وى
  • گزارش ارزيابى توان فرد براى تصدى سمتهاى مديريتى با توصيه هائى براى بهبود عملكرد او
  • راهنمائى در خصوص چگونگى مديريت هر فرد (How to manage report)
  • راهنماى مصاحبه با افراد براى تصدى سمتهاى مختلف (فروش، مديريت، فني، ادارى)، براى انجام مصاحبه يا گفتگوهاى هدفمند و موفق تر
  • گزارش آموزشهاى لازم براى ارتقاى هر فرد در هر سمت براى برنامه ريزى آموزشى هدفمند و موفق تر
  • گزارش بررسى تناسب شغلى يك فرد، با مقايسه شاخصه هاى رفتارى هر فرد با انتظارات سازمان از متصدى آن شغل، نشان ميدهد كه فرد در چه زمينه هائى انتظارات سازمان را برآورده ميكند و در چه زمينه هائى براى برآورده شدن انتظارات سازمان نيازمند كمك يا آموزش است.
  • گزارش آگاهى دهنده به فرد، نقاط قوت رفتارى فرد را براى ارتقاى آگاهى او از توانائيهايش، ارائه ميدهد. فرد با استفاده از مفاد اين گزارش خواهد توانست با سرمايه گذارى روى توانائيهاى خود، به كارمند بهترى براى سازمان بدل شود. به خاطر داشته باشيم كه همه ذاتا ميخواهند كه بهتر و مفيدتر باشند.
  • گذشته از بررسى افراد سازمان، سيستمهاى توماس قادر است در ساخت و بهبود عملكرد تيمهاى كارى در سطح سازمان نيز شما را به نحو موثرى يارى نمايد.

و گزارشهاى متنوع و كاربردى متعدد ديگر كه ضمن صرفه جوئى فراوان در وقت مديران سازمان، به بهبود مديريت و استفاده بهينه از منابع سازمان كمك خواهند كرد.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.


شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :