محصولات توماس سازمانها را قادر ميسازند
كه قابليتهاى منابع انسانی سازمان را درك كنند،
باور نمايند و بهبود بخشند.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

تيمهاى موفق اتفاقى نيستند


با به كارگيرى همان اعضا (يا كمتر) ولى در نقشهاى تيمى مناسب ميتوانيد تيمهاى موفق و كاراترى داشته باشيد.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

بهبود اثربخشى تيمهاى كارى سازمان با استفاده از روانشناسی سازمانی
  • آيا تيمهاى كارى سازمان، در هر سطح، اثربخشى مورد انتظار را دارند؟
  • مشكلات تيمهاى كارى بيشتر فنى است يا ناشى از ناسازگارى اعضاى آنها با هم و با فرهنگ تيم؟
  • آيا اعضاى تيمهاى كارى، ميتوانند مشكلات خود را حل كنند؟

ابزار ارزيابى تيمهاى كارى شركت توماس، ميتواند عملكرد تيمهاى ناموفق را به كلى متحول نموده يا براى تشكيل تيمهاى كارآ سازمانها را همراهى كند.

اين ابزار علل عدم توفيق، يا كارآئى پائين تيمهاى سازمان را بطور ريشه اى بررسى نموده و نتايج كمّى از اين علل ارائه مينمايد.

تيمها به عللى مانند نيازهاى ناهمسوى اعضا، تضادهاى حل نشده درون تيم، ناسازگارى هاى رفتارى و عدم وجود اطمينان متقابل، در برآوردن اهداف سازمان با شكست مواجه ميشوند، كه تمام اين موارد را ميتوان با شناخت رفتار و عكس العملهاى هريك از اعضا در شرايط مختلف محيطي، مرتفع نمود.

با در اختيار داشتن گزارش تجزيه و تحليل رفتار كارى اعضاى تيم (PPA)، ميتوان افراد را در نقشهاى تيمى متناسب با خصيصه هاى رفتارى شان به كار گمارد و فرهنگ واقعى تيم را بر فرهنگ ايده آل آن منطبق نمود.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.

تیم سازی، يعنی ساخت تیمهای موفق كاری، فرآیندی است كه موفقیت در آن، بهره وری سازمان را ارتقا ميدهد.

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :