روانشناسی سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی

روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

نقش رفتار سازمانى


هر كارى به هر حال انجام ميشود اما نقش و اهميت كيفيت، سرعت و دقت در انجام كارها چيست؟ فرآيند انجام كار، چقدر با معيارهاى سازمان هماهنگ است؟
رفتار سازمانى بر تحقق اين موارد دلالت دارد.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی گامی در راه توسعه منابع انسانی
  • شیوه های رفتاری كاركنان خود را تا چه حد میشناسيد؟
  • علت ناسازگاری افرادى كه به لحاظ مهارتى مشكلى ندارند، چيست؟
  • آيا مقتضيات رفتار سازمانی در سطح سازمان شما، برآورده و رعايت ميشود؟
  • ريشه ناسازگارى همكاران، در سطوح مختلف سازمانی چيست؟
  • اثر مشكلات رفتارى پرسنل، در بهره ورى سازمان چقدر است؟

بررسى شخصيت و رفتار سازمانی پرسنل، ميتواند بيانگر توانائى و نحوه عمل ايشان در سِمَتى باشد كه به آن منصوب شده اند. اطلاعات بدست آمده از اين بررسى مىتواند در تشخيص پست مناسب براى هر يك از كاركنان، ميزان تطبيق آنها با تغييرات سازمانی، (چه از ديد فرهنگ كارى و چه از نظر ساختار سازمانی)، و حتى در ارزيابى ميزان توفيق و پيشرفت آنها در سِمَتشان، كاربرد داشته باشد.

ارزيابى هائى از اين دست، به رفتار سازمانی افراد، انگيزش موثرآنها، ارتباطات سازمانی (با همكاران) و برون سازمانی آنها (با مشتريان) معطوف هستند.

تجزيه و تحليل رفتار سازمانی افراد، معيارهاى خوب و بد مطلق براى رفتارهاى مختلف يك فرد را بدست نميدهند، بلكه درك بهترى از شيوه رفتارى ارجح فرد، در محيط كارى و نيز شاخصه هاى عمده رفتارى او را بدست ميدهند.

شركت توماس، ابزار “تجزيه و تحليل شخصيت افراد” (PPA) را براى دستيابى به اين مقاصد طراحى نموده است.

محصولات توماس و نتايج حاصل از آن، به تائيد انجمن روانشناسى انگلستان (British Psycological Society - BPS)، رسيده است.

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :