برخى رفتارهاى افراد (رفتار سازمانی يا فردي) قابل تغيير نيست، اما با شناسائى رفتار، ميتوان رفتار سازمانی منابع انسانى را، قبل از بروز تنش و مشكل، مديريت نمود.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

تجزيه و تحليل رفتار سازمانى كاركنان


:: درك شيوه رفتارى ترجيحى كاركنان
:: توجه به مشكلات كاركنان در محيط كار،
:: شناسائى تيپ مشاغل مناسب هر فرد،
:: ميزان آمادگى فرد براى تغيير،
:: حفظ نيروهاى ارزشمند سازمان


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

مدیریت سازمان با توجه به رفتار سازمانی و روانشناسی شخصیت در منابع انسانی
 • PPA حروف ابتدائى Personal Profile Analysis است.
 • PPA يك تست روانشناسی ساده نيست، گزارشى از شخصیت رفتاری و رفتار سازمانی فرد است.
 • PPA ابزارى براى اخراج افراد نيست، بلكه ابزارى براى جلوگيرى از بروز شرايط عدم امكان ادامه همكاری، به لحاظ بروز مشكلات رفتار سازماني، با منابع انسانى ارزشمند سازمان است.
 • PPA به سازمان كمك ميكند تا نيروها و منابع انسانى با ارزش خود را حفظ كند.
 • براى ارائه اين گزارش، كافيست هر فرد به پرسشنامه اى شامل ۲۴ سوال پاسخ دهد.
 • اين پرسشنامه، توسط نرم افزار ويژه و بر اساس مبانی رشته روانشناسی شخصیت و روانشناسی سازمانی، تجزيه و تحليل شده و طى گزارشى مشروح، مشخصه هاى رفتار سازمانی فرد ارائه ميشود.
 • در اين گزارش، كه بسته به مورد ۳ تا ۷ صفحه خواهد بود، موارد زير تشريح ميشود:
  • تصويرى كه فرد از خود دارد
  • رفتار سازمانی فرد، در شرايطى كه تحت فشار باشد
  • چهره اى كه فرد در محيط كار نشان ميدهد
  • انگيزه دهنده هاى متناسب با روحيات فرد
  • نشانه هاى نااميدى يا سرخوردگى در كار و علل احتمالى آنها
  • مشخصه هاى مشاغل مناسب براى فرد (بر اساس مقتضیات رفتاری)
  • مشخصات رفتارى مناسب براى رئيس فرد مورد بررسى
 • تكميل اين پرسشنامه، به كمتر از ۱۰ دقيقه زمان نياز دارد.

بر اساس نتايج اين گزارش، طيف وسيعى از گزارشهاى خاص، قابل ارائه ميباشد. اين گزارشها از بررسى توان فرد در يك سمت فروش، يك سمت مديريتي، ميزان پاسخگوئى وي، تا راهنماى مصاحبه و مذاكره با اين فرد را شامل ميشود.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.

Thomas International

PPA با همه توانائيهايش، جايگزين دانش و تجربه مديران و مشاوران مديريت نيست، بلكه ابزارى است كه براى تسريع و تسهيل در مديريت موفق طراحى شده است.

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :