“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

ارزيابى تناسب شغلى فرد


:: توجه به شاخصه هاى رفتارى كاركنان،
:: ارزيابى انتظارات با توان كاركنان،
:: استفاده از فرد مناسب در سمت مناسب،
:: كاهش تنشهاى ناخواسته سازمانى،


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

ارزيابى تناسب شغلى فرد

زمانى كه سازمان انتظارات خود از متصدى يك سمت را تعريف نمود، و رفتار سازمانى كاركنان خود را نيز تجزيه و تحليل كرد، آنگاه ميتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد.

لازم به نوجه است كه اين گزارش براى جابجا كردن افراد در سطح سازمان نيست، بلكه مهمترين كاربرد اين گزارش براى متوجه نمودن سازمان نسبت به انتظارات خود از متصدى شغل و نيز بهبود شيوه هاى رفتارى در سطح سازمان است.

البته در زمان استخدامها، با استفاده از اين گزارش، سازمان ميتواند از ميان انبوه متقاضيانى كه يك درجه مهارتى و يك سطح تحصيلات دارند، كس يا كسانى را انتخاب كند كه تناسب بيشترى با انتظارات سازمان دارند.

افرادى كه با سمت خود تناسب رفتارى نداشته باشند، هم خودشان دائما تحت فشار هستند (تا روزى كه سازمان را ترك كنند) و هم براى سازمان بازدهى نخواهند داشت.

اين گزارش به شما كمك ميكند كه فرد مناسب را در سمت مناسب به كار گيريد. كارى كه هم به سود شما و سازمان است و هم رضايت شغلى كاركنان را ارتقا ميدهد.

يكى ديگر از مزاياى اين گزارش، راهنماى مصاحبه اى است كه ضمن در نظر داشتن شيوه هاى رفتارى فرد مورد بررسي، تعاريف انتظارات شغلى را هم در بر دارد. شما با استفاده از اين راهنما ميتوانيد مصاحبه هاى هدفمند و مثمر ترى را انجام دهيد.


Thomas International

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :