“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

بازخورد آگاهى دهنده به فرد


:: خودآگاهى كليد رشد و ارتقاى افراد است،
:: براى آگاهى كاركنان از نتيجه آزمون،
:: سرمايه گذارى روى نقاط قوت خود،
:: فراموش نمودن نقطه ضعفهاى غير واقعى،
:: نشانه توجه شما به كاركنان سازمان.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

بازخورد آگاهى دهنده به فرد

برگزارى هر نوع آزمون، خصوصا از نوع روانشناسى و رفتاري، ميتواند تنشهائى را در سازمان به همراه داشته باشد. مدت زمانى لازم است تا همكاران شما درك و باور كنند كه اين سيستم براى كشف نقاط ضعف، اخراج افراد و مواردى از اين دست انتخاب نشده، بلكه اين سيستم براى كمك به سازمانها در راستاى حفظ كاركنانشان در سراسر جهان استفاده ميشود.

براى به حداقل رساندن چنين ترديدهائى در بين كاركنان، گزارش خاصى در سيستم طراحى شده كه براى آگاهى دادن به افراد از نتايج آزمونشان، به خود ايشان ارائه ميشود.

ارائه اين گزارش مختصر و مفيد، نتايج بسيار سودمندى در ميان كاركنان سازمانها و تغيير نگرش آنها نسبت به مديريت سازمان داشته است.

با دريافت و مطالعه اين گزارش، ديد كاركنان نسبت به خودشان هم تغيير مى يابد. آنها بجاى آنكه در پى پوشش دادن، پنهان كردن، يا هاشا نمودن آنچه كه بصورت غير واقعى نقطه ضعف خود ميپنداشته اند، حالا در پى سرمايه گذارى روى نقاط قوت خود خواهند بود.

نظر به كاربرد و تاثير اين گزارش، همراه هر گزارش تجزيه و تحليل رفتار سازماني، اين گزارش هم براى ارائه به خود فرد، به سازمان ارائه ميشود.
Thomas International

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :